• Deutsch
 • English
 • Ceský
Navigation

Zodpovědnost

Vydavatel:
Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt

 

 

Poštovní adresa:
Borgersstraße 2–10
46397 Bocholt, Německo
Telefon: +49 2871 345–0
Fax: +49 2871 345–291
E-Mail: info(at)borgers-group.com

 

Daňové identifikační číslo: DE 264 879 013
Sídlo společnosti Bocholt – Obvodní soud v Coesfeldu, HRB 16471
Předseda dozorčí rady: Dr. Jens Pensel

 

Osobně ručící společník:
Borgers Management SE
Sídlo Düsseldorf – Obvodní soud v Düsseldorfu HRB 77876

 

Představenstvo Borgers Management SE:
Werner Borgers a Ralf Schmitz

 

Předseda dozorčí rady Borgers Management SE:
Dr. Jens Pensel

 

Za obsah zodpovídá:
Dirk Bauschen, firemní komunikace, Borgers SE & Co. KGaA

 

 

 

Upozornění k ochraně osobních údajů

Společnost BORGERS je potěšena Vaší návštěvou naší internetové stránky a Vaším zájmem o naši firmu.

 

BORGERS bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Z tohoto důvodu bychom Vás rádi informovali o tom, jaké údaje a informace ukládáme a jak s nimi nakládáme. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonnými předpisy země, ve které sídlí kompetentní místo, zodpovědné za zpracování osobních údajů.

 

Získávání dat:

Při návštěvě naší internetové stránky jsou automaticky ukládána data. Využívané webové servery standardně ukládají:

 • datum a čas,
 • jméno Vašeho poskytovatele internetu,
 • internetovou stránku, ze které jste nás navštívili,
 • internetové stránky, které jste u nás navštívili,
 • Vaši IP adresu (popřípadě v anonymní formě),
 • Vámi používaný operační systém,
 • Vámi použitý prohlížeč.

 

Údaje a data nejsou využívány za účelem identifikace osoby, a to ani tehdy, pokud identifikace za určitých okolností možná je. Pokud údaje zpracováváme, dochází k tomu anonymně a za účelem vylepšení atraktivity, obsahů a funkčnosti naší internetové stránky. Pokud přitom dochází k poskytování údajů externím poskytovatelům služeb, pak technickými a organizačními opatřeními zajišťujeme, aby byly dodržovány předpisy o ochraně osobních údajů. Údaje jsou dle článku 6, odstavec 1, písmeno (f) GDPR zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu na vylepšování prezentace naší společnosti na internetu, jakož i zájmu o zajištění bezpečnosti, funkčnosti a stability naší webové stránky. K poskytování údajů dalším osobám či jinému využívání nedochází. Pokud by nějaká konkrétní skutečnost poukazovala na protiprávní využívání naší internetové prezentace, pak si vyhrazujeme právo provedení dodatečného prozkoumání protokolových souborů našeho serveru.

 

Sběr a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou sbírány pouze tehdy, pokud nám je poskytnete sami, například v rámci registrace, vyplněním formulářů, zasláním Vašeho e-mailu nebo za účelem navázání nebo realizace smluvního vztahu. Jaká data jsou sbírána, lze rozpoznat v příslušných kontaktních formulářích. Pokud se na našem webu přihlásíte jako uživatel do našeho portálu pro výměnu dat / zákaznického portálu, dochází navíc k uložení ID uživatele, které je k přihlášení nutné. Zpracování údajů probíhá dle článku 6, odstavec 1, písmeno (b) GDPR (při přípravě nebo realizaci zakázky) nebo v našem oprávněném zájmu dle článku 6, odstavec 1, písmeno (f) GDPR (při odpovědi na Váš požadavek).

 

Povinnost účelového využívání a předávání osobních údajů

Údaje a jejich obsahy zůstávají v naší společnosti, ve společnostech s naším majetkovým podílem a u našich providerů. Vaše osobní údaje budou použity pouze k účelu, ke kterému jste nám je poskytnuli, a nejsou poskytovány dále třetím osobám. Poskytnutí údajů státním zařízením, úřadům nebo třetím stranám probíhá pouze v rámci národních a evropských právních předpisů a nařízení. Mimo rámec takovýchto předpisů nebudou Vaše osobní údaje poskytnuty žádné třetí straně. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti a povinností chránit poskytnuté osobní údaje.

 

Práva subjektu údajů

Dle GDPR máte rozsáhlá práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů. Společnost BORGERS Vám na vyžádání písemně sdělí, zdali a jaké osobní údaje, týkající se Vaší osoby, jsou u nás uloženy. Za tímto účelem stačí zaslat e-mail s Vašimi kompletními kontaktními údaji osobě zodpovědné za ochranu dat (kontaktní údaje jsou uvedené níže). Pokud by i přes naši snahu o správnost a aktuálnost údajů byly uloženy chybné informace, provedeme na základě odpovídajícího písemného pokynu jejich opravu. Máte právo

 

 • požadovat dle článku 15 GDPR informace o Vašich osobních údajích, které jsme zpracovali. Zejména pak můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, o předpokládané době uložení osobních údajů, zdroji Vašich osobních údajů, pokud nebyly získány u nás, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a popřípadě jasné informace o podrobnostech, které se tohoto se týkají;
 • požadovat dle článku 16 GDPR okamžitou opravu nesprávných nebo doplnění chybějících osobních údajů, které jsou u nás uloženy;
 • požadovat dle článku 17 GDPR výmaz osobních údajů, které jsou u nás uloženy. Výmaz Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, nemůže proběhnout, pokud jsme na základě národních nebo evropských právních předpisů a nařízení povinni takovéto údaje uchovávat.
 • požadovat dle článku 18 GDPR omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte jejich správnost, pokud je zpracování protiprávní, Vy odmítáte výmaz údajů a my údaje již nepotřebujeme, avšak Vy je ještě potřebujete k uplatnění, vykonání nebo obraně právních nároků, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů dle článku 21 GDPR;
 • požadovat dle článku 20 GDPR získání osobních údajů, které jste nám poskytnuli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání příslušné zodpovědné osobě;
 • dle článku 7, odstavec 3 GDPR kdykoliv vůči nám odvolat již jednou Vámi udělený souhlas, důsledkem čehož v budoucnosti již nebudeme smět údaje, pro něž takovýto souhlas platil, zpracovávat a
 • podat dle článku 77 GDPR stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se pro tento účel můžete obrátit na dozorový úřad v místě Vašeho trvalého bydliště či pracoviště nebo v místě sídla naší firmy.

 

Právo vznést námitku

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu dle článku 6, odstavec 1, písmeno (f) GDPR, máte právo vznést dle článku 21 GDPR námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud k tomu existují důvody vyplývající z Vaší osobní situace nebo pokud je námitka směřována proti přímému marketingu. V posledně jmenovaném případě Vám náleží všeobecné právo vznést námitku, které bude respektováno bez udání mimořádné situace.

Uchování dat (retence dat)

Ukládáme osobní údaje tak dlouho, dokud je toto pro zpracování Vaší žádosti nebo poskytnutí služeb, jež jste požadovali nebo ke kterým jste udělili souhlas, nutné. Toto neplatí, pokud existují jiné zákonné povinnosti, jaké se vyskytují například v případě probíhajících soudních sporů.

 

Využívání cookies

Na našem webu využíváme cookies. V tomto případě se jedná o malé textové soubory, umožňující během prohlížení webové stránky ukládat na koncovém zařízení uživatele specifické, uživatele se týkající informace. Cookies umožňují zjišťovat zejména četnost návštěv a počet návštěvníků webové stránky, analyzovat chování při její návštěvě, ale rovněž nám umožňují lépe vytvářet naše nabídky. Cookies zůstávají uloženy i po ukončení prohlížení webové stránky a mohou být opět vyvolány při její další návštěvě. Většina webových prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Pokud si to nepřejete, můžete Váš internetový prohlížeč nastavit tak, aby k ukládání cookies na Vašem počítači nedocházelo nebo aby se vždy před uložením cookies zobrazilo upozornění. Úplná deaktivace cookies v případě pochybností může vést k tomu, že nebude možné využívat všech funkcí naší webové stránky.

 

Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, analytickou službu společnosti Google LLC („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které jsou ukládány ve Vašem počítači a které na jedné straně umožňují opětovnou identifikaci a na straně druhé provádění analýzy využívání internetové stránky. Informace o využívání internetové stránky, generované soubory cookies, jsou zpravidla přenášeny na Google server v USA a tam ukládány. V případě aktivace anonymní IP zkrátí Google Vaší IP adresu pro členské státy Evropské unie nebo jiné smluvní státy, jež podepsaly Dohodu o společném hospodářském prostoru. Jménem provozovatele této internetové stránky bude Google tyto informace používat pro účely vyhodnocování využívání této internetové stránky, vytváření reportů o aktivitách na této internetové stránce a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče. Mějte však na paměti, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce této stránky. Dále můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování a využívání údajů (IP adresy a cookies) stažením a instalací pluginu prohlížeče, dostupného přes prolink (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

 

Dojde k nastavení Opt-Out-Cookie, jež zabrání budoucímu shromažďování Vašich údajů při návštěvě této stránky.

 

Bližší informace týkající se podmínek používání cookies a ochrany dat v rámci služby Google Analytics naleznete na www.google.com/analytics/terms/de.html pod www.google.de/intl/de/policies/. 

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že služba Google Analytics byla na této stránce rozšířena o kód „gat._anonymizeIp();“, zaručující anonymní získávání IP adres (tzv. IP Masking).

 

Mapy Google

Na naší webové stránce využíváme Mapy Google (API) od Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Mapy Google jsou internetovou službou pro zobrazování interaktivních map za účelem vizuálního zobrazení geografických informací. Využití služby Vám umožní zobrazit polohu našeho sídla a usnadní případný příjezd k nám.

 

Již při spuštění podstránek, do kterých je mapa služby Mapy Google začleněna, jsou do USA na server Google přenášeny a ukládány informace o Vašem využívání naší webové stránky (jako např. vaše IP adresa). Toto probíhá jak v případě, kdy Google zobrazí Váš uživatelský účet, pod kterým jste přihlášení, tak i v případě, pokud žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste u Google přihlášení, pak budou Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu uživatelskému účtu. Pokud si přiřazení pomocí Vašeho profilu u Google nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše data (dokonce i u nepřihlášených uživatelů) případně jako uživatelské profily a tato vyhodnocuje. Získávání dat, jejich ukládání a vyhodnocování probíhá dle článku 6, odstavec 1, písmeno (f) GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google týkajících se zobrazování personalizovaného marketingu, výzkumu trhu a/nebo odpovídajícího utváření webových stránek Google. Náleží Vám právo vznést námitku proti vytváření uživatelských profilů, přičemž se při uplatňování tohoto práva musíte obrátit na společnost Google.

 

Společnost Google LLC se sídlem v USA je certifikována v souladu s Dohodou o ochraně osobních údajů, uzavřenou mezi USA a EU a zaručující dodržování úrovně ochrany osobních údajů, která je platná v EU.

 

Pokud s budoucím poskytováním Vašich údajů společnosti Google v rámci využívání Map Google nesouhlasíte, existuje možnost úplné deaktivace internetové služby Mapy Google deaktivací využívání JavaScriptu ve Vašem prohlížeči. Mapy Google, a tím i zobrazování map na této webové stránce, pak nebude možné využívat.

 

Do podmínek využívání služeb Google lze nahlédnout pod http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html a doplňkové podmínky využívání Map Google naleznete pod https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

 

Podrobné informace o ochraně osobních údajů, související s využíváním Map Google, naleznete na internetové stránce Google („Zásady ochrany osobních údajů“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 


Prolinky a pluginy pro sociální sítě

Prolinky na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou pro účely šíření značky BORGERS obsahovat odkazy (prolinky) na webové stránky jako například stránky společností, které jsou součástí naší firemní skupiny, jakož i na sociální sítě jako například Facebook, XING nebo LinkedIn. Tyto nejsou v žádném případě zakomponované jako aktivní pluginy, nýbrž pouze jako výchozí odkaz na příslušnou službu. To znamená, že budete na příslušnou službu přesměrováni teprve po zakliknutí začleněného tlačítka/prolinku, přičemž při vstupu na příslušnou službu budou příslušnému poskytovateli služby popřípadě předány další informace o uživateli jako např. IP adresa a verze prohlížeče. Před poskytnutím osobních údajů webové stránce jiné organizace vždy dbejte na pečlivé pročtení podmínek využívání služeb a informací o ochraně osobních údajů, neboť nepřijímáme žádnou zodpovědnost nebo ručení za webové stránky jiných organizací.

 

Vimeo

Dále jsou do naší webové stránky zakomponovány pluginy videoportálu Vimeo společnosti Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA. S tím související marketingový účel lze považovat za oprávněný zájem ve smyslu článku 6, odstavec 1, písmeno (f) GDPR. Na naší webové stránce dochází při každém otevření stránky, nabízející jedno nebo více Vimeo videoklipů, vytvořeno přímé spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Vimeo v USA. Přitom dochází k uložení informací o Vaší návštěvě a Vaší IP adresy. Interakcí s pluginem Vimeo (například zakliknutím tlačítka Spustit) jsou informace předány rovněž službě Vimeo a zde uloženy. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Vimeo s bližšími informacemi o získávání a využívání Vašich osobních údajů společností Vimeo naleznete pod Prohlášení o ochraně osobních údajů Vimeo (http://vimeo.com/privacy).

 

Pokud vlastníte uživatelský účet Vimeo a nechcete, aby Vimeo prostřednictvím této webové stránky sbíral Vaše osobní údaje a spojoval je s Vašimi uživatelskými údaji, které jsou již u Vimeo uloženy, musíte se před Vaší návštěvou této webové stránky z Vimeo odhlásit.

 

Facebook 

Provozujeme naši facebookovou stránku, abychom na ní komunikovali s uživateli a upozorňovali na zajímavé příspěvky a aktivity týkající se skupiny Borgers.

 

Používání nástroje Facebook Insights

Při provozu facebookové stránky nám Facebook dává k dispozici tzv. Insights stránky. Informace k těmto Insights stránkám lze získat pod de-de.facebook.com/help/pages/insights. Zpracování Insights dat probíhá na základě dohody o společném zpracování osobních údajů, kterou jsme uzavřeli s Facebook Ireland Limited , 4 Grand Canal Square, Dublin2, Irsko (dále jen „Facebook“).

 

Zpracování osobních údajů, vygenerovaných pomocí nástroje Insights, nám umožňuje získat statistiky, vypracované Facebookem na základě návštěv naší facebookové stránky. Toto nám umožňuje seznámit se s profily návštěvníků, kteří si naše stránky zařadili pod oblíbené stránky nebo kteří využívají naše aplikace, abychom jim mohli poskytnout relevantní obsahy a abychom mohli vyvíjet funkce, které by je mohly velmi zajímat.

 

Zejména můžeme získat demografické a geografické údaje o naší cílové skupině, které nás informují například o tom, kde máme provádět speciální propagační kampaně nebo organizovat různé akce, a všeobecně tak získáváme možnost moci poskytovat informace maximálně cíleným způsobem.

 

Statistiky návštěvnosti, vytvářené Facebookem jsou nám poskytovány výhradně v anonymní formě.

 

Facebookové stránky využíváme rovněž za účelem komunikace s uživateli Facebooku nebo zájemci o naše služby a za účelem informování o službách, nabídkách a aktivitách. Pokud v této souvislosti získáme osobní údaje, probíhá jejich zpracování výhradně za účelem příslušné komunikace a interakce.

 

Právní podklad zpracování

Shora uvedené účely se zároveň opírají o náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů ve smyslu článku 6, odstavec 1, písmeno (f) GDPR.

 

Zpracování údajů mimo EU 

Je možné, že bude Facebook Inc. se sídlem v USA zpracovávat údaje o uživatelích i mimo Evropskou unii. Facebook Inc. se však podřídil podmínkám Dohody o ochraně osobních údajů, uzavřené mezi USA a EU, a zavázal se tak k dodržování nařízení o ochraně osobních údajů, platných v Evropské unii.

 

Možnost vznést námitku

Pod Předvolby pro reklamy (https://www.facebook.com/ads/preferences) mohou uživatelé Facebooku ovlivnit, do jaké míry smí být zaznamenáváno jejich chování při návštěvě naší facebookové stránky. Další možnosti naleznete pod Obecná nastavení účtu (https://www.facebook.com/settings )nebo ve Formuláři k předkládání námitek (https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209).

 

V případě požadavku na informování nebo uplatnění uživatelských práv upozorňujeme na to, že jsou tyto nároky nejefektivněji uplatňovány přímo vůči Facebooku. Pokud byste přesto potřebovali poradit, obraťte se na nás.

 

Bezpečnost

BORGERS využívá veškerá technická a organizační opatření k ochraně Vámi poskytnutých údajů před náhodnou nebo záměrnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob. V případě sběru a zpracování osobních údajů jsou tyto informace přenášeny v zakódované formě, aby tak bylo zabráněno zneužití údajů třetími stranami. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále přepracovávána tak, aby odpovídala technologickému vývoji. 

 

Kontakt 

Při problémech, otázkách nebo podnětech se prosím obraťte na naši osobu pověřenou ochranou osobních údajů:

BORGERS SE & Co. KGaA
Datenschutzbeauftragter
Borgersstraße 2–10
46397 Bocholt
E-Mail: datenschutzbeauftragter(at)borgers-group.com 

 

Výhrada práva

Neustálý vývoj internetu vyžaduje provést čas od času úpravu našeho prohlášení o ochraně osobních údajů. Proto si vyhrazujeme právo provést kdykoliv odpovídající úpravy.

 

 

Podmínky používání a vyloučení odpovědnosti

Všeobecné údaje

Tuto internetovou stránku provozuje Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt. Veškerá práva na tuto stránku a práva z ní vyplývající náleží Borgers SE & Co. KGaA.

 

Podmínky využívání

Přístup k této stránce a její využívání podléhají níže uvedeným ustanovením. Pokud s nimi nesouhlasíte, tuto stránku prosím nevyužívejte. Vyhrazujeme si právo kdykoliv naší internetovou stránku, včetně podmínek využívání, bez předešlého oznámení zcela nebo částečně změnit a/nebo ukončit její provoz.

 

Ručení za obsahy

Obsahy na této webové stránce obsahují prolinky nebo odkazy na webové stránky třetích osob. Na obsah těchto webových stránek nemá BORGERS žádný vliv. Tyto prolinky nebo odkazy nepředstavují rovněž ani souhlas s jejich obsahy. BORGERS proto nepřijímá žádnou záruku.

 

Odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů

Obsahy na této internetové stránce obsahují prolinky nebo odkazy na internetové stránky třetích stran. Na tyto stránky nemá BORGERS žádný vliv. Tyto prolinky nebo odkazy nepředstavují ani souhlas s jejich obsahem. BORGERS proto nepřejímá žádnou záruku a ručení za tyto cizí obsahy. Za obsahy prolinkovaných stránek je zodpovědný výhradně příslušný poskytovatel nebo provozovatel. U prolinkovaných stránek došlo v okamžiku vytvoření prolinků ke kontrole případného porušení zákona. V okamžiku vytvoření prolinků nebyly zjištěny nezákonné obsahy. Trvalá kontrola obsahů prolinkovaných stránek není možná, ledaže by se vyskytly konkrétní náznaky porušení zákona. Při zjištění porušení zákona provede BORGERS okamžité odstranění takovéhoto prolinku. Mimoto není společnost BORGERS odpovědná za dostupnost těchto stránek nebo jejich obsahů.

 

Autorské právo

Obsahy a díla na této stránce, vytvořené společností BORGERS, podléhají autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a jakékoliv zhodnocování nad rámec autorského práva vyžadují písemný souhlas společnosti BORGERS.

 

Průmyslová práva

Borgers®, be.active®, duroptex®, ibo®, iboAir®, iboComb®, iboFelt®, iboFoam®, ibolours®, iboPUR®, iboTex®, iboTherm®, ISOFELT®, LOWMASS®, Microlours®, Pentalaminat®, Propylat®, PropylatTRIM®, ProSpace®, triflex®, triflexadvanced® jsou registrované ochranné známky společnosti Johann Borgers GmbH, Bocholt. Naše vynálezy Microlours a dno zavazadlového prostoru jsou chráněny patenty US10,486,336B2 a US6,729,668B2, jejichž vlastníky je Johann Borgers GmbH.

 

Práva k vyobrazením

Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt

"The Kite and a couple of young Fishermen", David Gámiz

Getty Images, "Business Today", Vol 35, 35321.jpg

 

Změny a aktualizace

BORGERS smí tuto internetovou stránku dle vlastního uvážení a bez převzetí ručení kdykoliv bez předešlého oznámení zcela nebo částečně změnit a/nebo ukončit její provoz resp. není ani povinna tuto stránku aktualizovat.

 

Aplikovatelné právo

Veškerá práva a nároky, která vyplynou ve spojení s touto internetovou stránkou nebo jejím používáním, podléhají právu Spolkové republiky Německo, a to za vyloučení ustanovení mezinárodního občanského práva a Konvence OSN o mezinárodním prodeji zboží. 

 

HTML, CSS & TYPO3

REYGERS Systemhaus GmbH

www.reygers-systemhaus.de

 

Koncepce & design

Aczentum Grafikbüro

www.aczentum.de

Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt
Borgersstraße 2-10
46397 Bocholt, Deutschland
Telefon: +49 2871 345-0
Telefax: +49 2871 345-291
info(at)borgers-group.com
www.borgers-group.com
Facebook: www.borgers-group.com/facebook